Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit Justid 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit Justid 2020; Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
29-9-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nr. Alg. 6164, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Justid 2020)

De algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst,

gelet op het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de directeur van de Justitiële Informatiedienst, hierna genoemd ‘de algemeen directeur’, verleende ondermandaat, wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. de directeur Strategie en Middelen, portefeuille Strategie;

 • b. de directeur Strategie en Middelen, portefeuille Middelen;

 • c. de directeur Operatie, portefeuille JD&IB en de Matchingautoriteit (MA);

 • d. de directeur Operatie, portefeuille Jeugd & Veiligheidshuizen, IBO en EDDA;

 • e. de directeur Technologie.

Artikel 2

Als leidinggevende, als bedoeld in paragraaf 1.3 van de CAO Rijk, worden, ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, aangewezen en gevolmachtigd, de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit, voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de algemeen directeur blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

 • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

 • c. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

Bij afwezigheid of ontstentenis van de algemeen directeur, kan de in artikel 1 onder a. genoemde functionaris als plaatsvervanger optreden. Bij diens afwezigheid of ontstentenis kunnen de andere in artikel 1 genoemde functionarissen ieder afzonderlijk als plaatsvervanger optreden.

Artikel 6

De in artikel 1 onder a., b., c., d. en e. genoemde functionarissen kunnen de bij dit besluit toegekende bevoegdheden verder door mandateren. Ook wordt deze functionarissen toegestaan, dat zij elkaar bij afwezigheid of ontstentenis onderling vervangen ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen.

Artikel 7

Het Mandaatbesluit Justid 2015 wordt ingetrokken. Op basis van dat besluit verleende ondermandaten, volmachten en machtigingen blijven van kracht, totdat deze worden ingetrokken, waarbij op grond van dit besluit kan worden voorzien in nieuwe ondermandaten, volmachten en machtigingen.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020. Bijlagen 1 en 2 bij dit besluit liggen bij de Justitiële Informatiedienst ter inzage.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Justid 2020.

Dit besluit zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Almelo, 10 september 2020

De algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

W. Lodder

Bijlage 1. behorend bij artikel 2 van het Mandaatbesluit Justid 2020

De ambtenaren bij wie in kolom 2 de letter A is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit, bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Rijk aan de rol van werkgever c.q. leidinggevende, als bedoeld in deze CAO, zijn toegekend.

De ambtenaren bij wie in kolom 2 de letter B is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit, bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens het BW en de CAO Rijk aan de rol van werkgever c.q. leidinggevende, als bedoeld in deze CAO, zijn toegekend, met uitzondering van

 • a. de bevoegdheid van werkgever tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst (Hoofdstuk 2. CAO Rijk)

 • b. de bevoegdheid tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst en het verzoeken om ontbinding van een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in het BW.

 • c. de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van een dienstauto (Hoofdstuk 10. CAO Rijk)

 • d. het opleggen van ordemaatregelen en straffen (Hoofdstuk 15. CAO Rijk).

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Werkgever c.q. leidinggevende

 

1.

algemeen directeur Justitiële Informatiedienst

A

1.1

directeur Strategie en Middelen, portefeuille Middelen

A

1.1.1

manager Stafbureau

B

1.1.1.1

teamleider Frontoffice

B

1.1.1.2

teamleider Stafbureau

B

1.1.2

manager Financiën / Controller

B

1.1.2.1

teamleider Financiën

B

1.1.4

manager Juridische functie

B

1.2

directeur Strategie en Middelen, portefeuille Strategie, tevens Chief Information Officer (CIO)

A

1.2.1

manager Beleid Keteninformatisering

B

1.2.2

manager Projecten en Informatiemanagement

B

1.2.3

manager Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) / Servicecentrum Privacy en Veiligheid (SPV)

B

1.3

directeur Operatie, portefeuille JD&IB en Matchingsautoriteit (MA)

A

1.3.1

manager Matching

B

1.3.1.1

teamleider Functioneel beheer Matching

B

1.3.2.2

teamleider Matching

B

1.3.2

manager Justitiële Documentatie & InformatieBeheer (JD&IB)

B

1.3.2.1

teamleider Functioneel- en gegevensbeheer

B

1.3.2.2

teamleider Informatieverwerking

B

1.4

directeur Operatie, portefeuille Jeugd & Veiligheidshuizen, IBO en EDDA

A

1.4.1

manager Jeugd en Veiligheidshuizen

B

1.4.2

manager Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO)

B

1.4.3

manager Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA)

B

1.4.3.1

teamleider Archiveringsdienst

B

1.4.3.2

teamleider Digitaliseringsdienst (DIDI)

B

1.4.3.3

teamleider Scanservices

B

1.5

directeur Technologie

A

1.5.1

manager Informatie Technologie (IT) beheer

B

1.5.1.1

teamleider Technisch ApplicatieBeheer (TAB) en Database Administratie (DBA)

B

1.5.1.2

teamleider Infrastructuur

B

1.5.2

manager Ontwikkeling

B

1.5.2.1

teamleider Ontwikkeling

B

1.5.3.4

manager Elektronisch Berichten Verkeer (EBV)

B

1.5.4

manager Public Key Infrastructure (PKI)

B

Bijlage 2. behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit Justid 2020

De ambtenaren genoemd in kolom 1 zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven.

In kolom 2 is het maximumbedrag opgenomen waarvoor de ambtenaar telkens een verplichting mag aangaan of uitgave mag doen. Voor de algemeen directeur geldt geen maximumbedrag.

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Aangewezen ambtenaren

Bedrag in €

1.

algemeen directeur Justitiële Informatiedienst

 

1.1

directeur Strategie en Middelen, portefeuille Middelen

50.000

1.1.1

manager Stafbureau

2.500

1.1.2

manager Financiën / Controller

2.500

1.1.4

manager Juridische functie

2.500

1.2

directeur Strategie en Middelen, portefeuille Strategie, tevens Chief Information Officer (CIO)

50.000

1.2.1

manager Beleid Keteninformatisering

2.500

1.2.2

manager Projecten en Informatiemanagement

2.500

1.2.3

manager Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) / Servicecentrum Privacy en Veiligheid (SPV)

2.500

1.3

directeur Operatie, portefeuille JD&IB en Matchingsautoriteit (MA)

50.000

1.3.1

manager Matching

2.500

1.3.2

manager Justitiële Documentatie & InformatieBeheer (JD&IB)

2.500

1.4

directeur Operatie, portefeuille Jeugd & Veiligheidshuizen, IBO en EDDA

50.000

1.4.1

manager Jeugd en Veiligheidshuizen

2.500

 

manager Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO)

2.500

1.4.2

manager Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA)

2.500

1.5

directeur Technologie

50.000

1.5.1

manager Informatie Technologie (IT) beheer

2.500

1.5.2.

manager Ontwikkeling

2.500

1.5.3

manager Elektronisch Berichten Verkeer (EBV)

2.500

1.5.4

manager Public Key Infrastructure (PKI)

2.500