Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019; Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
12-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van 3 februari, nr. 3165386, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder het hoofd ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid)

Het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 en artikel 1, onderdeel a van het Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Aan de met de coördinatie van juridische zaken belaste medewerker van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken wordt ondermandaat verleend voor:

  • a. het ondertekenen van besluiten en correspondentie terzake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • b. het ondertekenen van overige besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en correspondentie op het gebied van juridische zaken.

Artikel 2

Aan de met piketdienst belaste medewerkers van de directie Juridische, Bestuurlijke en Operationele Aangelegenheden wordt ondermandaat verleend voor de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie.

Artikel 3

De Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie (Stcrt. 2015, 2152) en de Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie (Stcrt. 2015, 10942) worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 2021

Het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

C.N. Syrier