Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit Dienst Justis 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit Dienst Justis 2019; Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Regeling financieel beheer van het Rijk; Comptabiliteitswet 2016; Wet op de rechterlijke organisatie
Geldend vanaf
29-7-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 23 maart 2020, nr. 2920898, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Dienst Justis 2019)

De algemeen directeur Dienst Justis,

Gelet op artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid, artikel 3, tweede lid van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid en artikel 3 Regeling financieel beheer van het Rijk;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, aanhef en onder f, van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemeen directeur Dienst Justis verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. de plaatsvervangend directeur;

 • b. de afdelingsmanagers van de lijnorganisatie:

  • de afdelingsmanager Verlening en Toetsing (V&T);

  • de afdelingsmanager Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG);

  • de afdelingsmanager Bevordering integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB);

  • de afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK);

  • de afdelingsmanager Klant Contact Centrum (KCC).

 • c. de afdelingsmanagers van de staforganisatie:

  • de afdelingsmanager Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU);

  • de afdelingsmanager Stafbureau, Innovatie en Organisatie (SIO);

  • de afdelingsmanager Control, Kwaliteit en Auditing (CKA);

  • de afdelingsmanager Informatievoorziening (IV).

Artikel 2

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de algemeen directeur dienst Justis blijft voorbehouden de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

Als bevoegd, in verband met de uitvoering van de Garantstellingsregeling Curatoren 2012, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 3 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage, tot:

 • 1. het aangaan van een overeenkomst tot het garantstellen in een faillissement;

 • 2. het verhogen van het bedrag waarvoor de garantstelling is aangegaan door middel van een addendum bij de overeenkomst onder 1 genoemd;

 • 3. het besluit tot uitbetalen van het geheel of een deel van de garantstelling bij de afwikkeling van het faillissement.

Artikel 6

 • 1. De algemeen directeur Dienst Justis wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend directeur genoemd in artikel 1, onder a.

 • 2. De afdelingsmanagers genoemd in artikel 1, onder b, kunnen elkaar bij afwezigheid wederzijds vervangen.

 • 3. De afdelingsmanagers genoemd in artikel 1, onder c, kunnen elkaar bij afwezigheid wederzijds vervangen.

Artikel 7

Het mandaatbesluit Dienst Justis, het mandaatbesluit sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis en het mandaatbesluit sector Productie Dienst Justis, worden ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 2019.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Dienst Justis 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit liggen bij de Dienst Justis ter inzage.

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M. Visser

Bijlage 1. behorend bij artikel 1 van het Mandaatbesluit Dienst Justis 2019

De ambtenaren bij wie in kolom 2 de letter A is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) aan het bevoegd gezag zijn toegekend.

De ambtenaren bij wie in kolom 2 de letter B is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens het ARAR aan het bevoegd gezag zijn toegekend, met uitzondering van de bevoegdheden tot aanstelling (hoofdstuk II, paragraaf 2, ARAR), het opleggen van disciplinaire straffen (artikel 80, derde lid en artikel 81van het ARAR) en ontslag (artikel 93en ook 94 t/m 99 van het ARAR), alsmede het nemen van besluiten over de toekenning van een persoonsgebonden dienstauto.

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Hoofd van dienst

 

1.

Algemeen directeur Dienst Justis

A

1.1.

Plaatsvervangend directeur Justis (tevens CIO)

A

2.

Afdelingsmanager Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

B

2.1

Operationeel manager BIBOB

B

3.

Afdelingsmanager Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)

B

3.1

Operationeel manager COVOG

B

4.

Afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK)

B

4.1

Operationeel manager TRACK

B

5.

Afdelingsmanager Verlening en Toetsing (V&T)

B

5.1.

Operationeel manager V&T

B

6.

Afdelingsmanager Klant Contact Centrum (KCC)

B

6.1

Operationeel manager KCC

B

7.

Afdelingsmanager Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU)

B

8.

Afdelingsmanager Stafbureau Innovatie en Organisatie (SIO)

B

9.

Afdelingsmanager Control, Kwaliteit en Auditing (CKA)

B

10

Afdelingsmanager Informatievoorziening (IV), tevens plv. CIO

B

10.1

Operationeel manager IV

B

’s-Gravenhage, 23 maart 2020

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M. Visser

Bijlage 2. behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit Dienst Justis 2019

De ambtenaren genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met artikel 3 Regeling financieel beheer van het Rijk tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven.

Indien in kolom 2 een bedrag is opgenomen betreft dit het maximumbedrag waarvoor de ambtenaar telkens een verplichting of uitgave mag doen. Indien in kolom 2 geen bedrag is opgenomen, geldt geen maximumbedrag.

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Aangewezen ambtenaren

 
     

1

Algemeen directeur Dienst Justis

 

1.1.

Plaatsvervangend directeur Dienst Justis

 

2.

Afdelingsmanager Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

€ 15.000,–

3.

Afdelingsmanager Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)

€ 15.000,–

4.

Afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK)

€ 15.000,–

5.

Afdelingsmanager Verlening en Toetsing (V&T)

€ 15.000,–

6.

Afdelingsmanager Klant Contact Centrum (KCC)

€ 15.000,–

7.

Afdelingsmanager Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU)

€ 15.000,–

8.

Afdelingsmanager Stafbureau, Innovatie en Organisatie (SIO)

€ 15.000,–

8.1

Medewerker facilitair management

€ 2.500,–

9.

Afdelingsmanager Control, Kwaliteit en Auditing (CKA)

€ 15.000,–

9.1

Senior controller

€ 2.500,–

10.

Afdelingsmanager Informatievoorziening – plv. CIO

€ 15.000,–

’s-Gravenhage, 23 maart 2020

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M. Visser

Bijlage 3. behorend bij artikel 4 van het Mandaatbesluit Dienst Justis 2019

De ambtenaren genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven.

Indien in kolom 2 een bedrag is opgenomen betreft dit het maximumbedrag waarvoor de functionaris telkens een verplichting of uitgave mag doen. Indien in kolom 2 geen bedrag is opgenomen, geldt geen maximumbedrag.

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Garantstellingsregeling Curatoren 2012

 

1

Algemeen directeur Dienst Justis

 

1.1

Plaatsvervangend directeur Dienst Justis

 

2.

Afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK)

€ 50.000

3.

Operationeel manager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK)

€ 25.000

’s-Gravenhage, 23 maart 2020

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M. Visser