Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
2-12-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 18 augustus 2020, nr. 3004870, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020)

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

gelet op artikel 3, tweede lid van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

BESLUIT:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek verleende ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie of afdeling betreffen ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging verleend aan:

 • a. de directeur Internationale aangelegenheden;

 • b. de directeur Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer;

 • c. de directeur Toezicht en Maatregelen;

 • d. het hoofd van de Afdeling Strategisch Advies;

 • e. het hoofd van de Afdeling Bedrijfsvoering.

Artikel 2

Als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder hun directie of afdeling ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de functionarissen, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de functionarissen, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

 • a. Als bevoegd om besluiten te nemen op het terrein van de vreemdelingenwetgeving, alsmede daaraan gerelateerde besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene verordening gegevensbescherming, verzoeken om schadevergoeding en de behandeling van klachten, worden aangewezen de functionarissen genoemd in kolom 1 van bijlage 3 bij dit besluit voor zover het betreft de rechtshandelingen, genoemd in de overige kolommen van die bijlage.

 • b. Voor het nemen van besluiten over de toekenning en vaststelling van financiële bijdragen aan projecten van internationale organisaties en subsidies, voor zover deze passen binnen het terugkeerbeleid en subsidies hun grondslag vinden in art. 4:23 Awb jo. Wet Justitie-subsidies, worden aangewezen de functionarissen genoemd in kolom 1 van bijlage 4 bij dit besluit voor zover het betreft de rechtshandelingen, genoemd in de overige kolommen van die bijlage.

Artikel 5

Aan de algemeen directeur blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

 • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

 • c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake buitenlandse dienstreizen;

 • d. de bevoegdheid tot het toekennen van een schadevergoeding op basis van artikel 7:611 jo. artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek voor zover de vergoeding betrekking heeft op materiële schade;

 • e. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies;

 • f. de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen voor het huren van panden of het aanschaffen van ICT-apparatuur dan wel software;

 • g. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over de toekenning van een persoonsgebonden dienstauto;

Artikel 6

 • 1. Bij verhindering of afwezigheid van de algemeen directeur is de directeur Internationale Aangelegenheden aangewezen als plaatsvervangend algemeen directeur.

 • 2. De in artikel 1 genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1 en in de overige in dit artikel genoemde bevoegdheden.

Artikel 7

Het Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020.

Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

J.G. Robberse.

Bijlage 1. behorend bij artikel 2 van het Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020.

De functionarissen bij wie in kolom 2 de letter A is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens de CAO Rijk aan de leidinggevende zijn toegekend, onverminderd artikel 5 van dit mandaatbesluit. De functionarissen bij wie in kolom 2 de letter B is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens de CAO Rijk aan de leidinggevende zijn toegekend, met uitzondering van de bevoegdheden tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, bevorderen naar een hogere salarisschaal, het opleggen van disciplinaire straffen en ordemaatregelen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst) alsmede het nemen van besluiten over de toekenning van een persoonsgebonden dienstauto.

 

kolom 1

kolom 2

 

Aangewezen functionarissen

A/B

1

Algemeen directeur DT&V

A

1.0

plv. Algemeen directeur DT&V

A

1.1

directeur van de Directie Internationale Aangelegenheden

A

1.1.2

afdelingsmanager

B

1.2

hoofd Afdeling Bedrijfsvoering

A

1.2.1

Manager Bedrijfsvoering

B

1.3

hoofd Afdeling Strategisch Advies

A

1.4

directeur van de Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer

A

1.4.1.

afdelingsmanager

B

1.5

Directeur van de Directie Toezicht en Maatregelen

A

1.5.1

afdelingsmanager

B

Den Haag, 18 augustus 2020

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

J.G. Robberse

Bijlage 2. behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020.

De functionarissen genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met artikel 3.3, van de Comptabiliteitswet 2016, tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven.

Indien in kolom 2 een bedrag is opgenomen betreft dit het maximumbedrag waarvoor de functionaris telkens een verplichting of uitgave mag doen.

Indien in kolom 2 geen bedrag is opgenomen, geldt geen maximumbedrag.

 

kolom 1

kolom 2

 

Aangewezen functionarissen(artikel 22 CW. 2001)

Bedrag

1

Algemeen directeur DT&V

 

1.0

plv. Algemeen directeur DT&V

 

1.1

directeur van de Directie Internationale Aangelegenheden

€ 50.000

1.2

hoofd Afdeling Bedrijfsvoering

€ 50.000

1.3

hoofd Afdeling Strategisch Advies

€ 50.000

1.4

directeur van de Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer

€ 50.000

1.5

directeur Toezicht en maatregelen

€ 50.000

Den Haag, 18 augustus 2020

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

J.G. Robberse

Bijlage 3. behorend bij artikel 4 van het Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020.

Kolom 2 werkveld:

De functionarissen genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met de Vreemdelingenwet 2000 en de overige regelingen en overeenkomsten in relatie tot de vreemdelingenwetgeving, alsmede daaraan gerelateerde besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene verordening gegevensbescherming, verzoeken om schadevergoeding en de behandeling van klachten, besluiten te nemen, stukken af te doen, uitgaande brieven te tekenen voortvloeiend uit hun taak alsmede de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in rechte te vertegenwoordigen en rechtsmiddelen in te stellen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit hun taak. Daarbij inbegrepen het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Kolom 3 werkveld:

De functionarissen genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met de Wet toelating en uitzetting BES en de overige regelingen en overeenkomsten in relatie tot deze wet besluiten te nemen, stukken af te doen, uitgaande brieven te tekenen voortvloeiend uit hun taak alsmede de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in rechte te vertegenwoordigen en rechtsmiddelen in te stellen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit hun taak.

Daar waar in de kolommen 2 en 3 geen X staat, is de functionaris voor die taken niet aangewezen.

 

kolom 1

kolom 2

kolom 3

 

Aangewezen functionarissen

werkveld VW 2000

werkveld WTU-BES

1

Algemeen directeur DT&V

x

x

1.0

plv. Algemeen directeur DT&V

x

x

1.1

directeur van de Directie Internationale Aangelegenheden

x

x

1.1.2

afdelingsmanager

x

x

1.1.3

operationeel manager

x

x

1.1.4

senior regievoerder

x

x

1.2

hoofd Afdeling Bedrijfsvoering

   

1.3

hoofd Afdeling Strategisch Advies

x

x

1.4

directeur van de Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer

x

x

1.4.1

afdelingsmanager

x

x

1.4.2

operationeel manager

x

x

1.4.3

senior regievoerder

x

x

1.4.4

regievoerder

x

x

1.4.5

juridisch medewerker

x

x

1.5

directeur van de Directie Toezicht en Maatregelen

x

x

1.5.1

afdelingsmanager

x

x

1.5.2

operationeel manager

x

x

1.5.3

senior regievoerder

x

x

1.5.4

regievoerder

x

x

1.5.5

juridisch medewerker

x

x

Den Haag, 18 augustus 2020

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

J.G. Robberse

Bijlage 4. behorend bij artikel 4b van het Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020.

De functionarissen genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met (art. 4:23 Awb jo. Wet Justitie-subsidies) tot het nemen van besluiten over de toekenning en vaststelling van financiële bijdragen aan projecten van internationale organisaties en subsidies.

Indien in kolom 2 een bedrag is opgenomen betreft dit het maximumbedrag waarvoor de functionaris telkens een verplichting of uitgave mag doen.

Indien in kolom 2 geen bedrag is opgenomen, geldt geen maximumbedrag.

 

kolom 1

kolom 2

 

Aangewezen functionarissen

 

1

Algemeen directeur DT&V

 

1.0

plv. Algemeen directeur DT&V

 

1.1

directeur van de Directie Internationale Aangelegenheden

€ 2.000.000

Den Haag, 18 augustus 2020

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

J.G. Robberse