Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019; Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
12-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 3 februari 2021, 3165385, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de hoofden van de onder de directie ressorterende afdelingen (Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid)

De directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid en artikel 1, eerste lid onder d van het Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel d, van de Mandaatbesluit DGRR Justitie en Veiligheid 2019 aan de directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden verleende mandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken (JBOZ);

  • b. het hoofd van de afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS);

  • c. het hoofd van de afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken (BBOP).

Artikel 2

De in artikel 1, onder a tot en met c, genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1 genoemde, bevoegdheden.

Artikel 3

De Mandaatregeling DJOA Veiligheid en Justitie 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 2021

De directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

G.A.C.M. van Ballegooij