Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB; Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
10-7-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de directeur-generaal Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 30 juni 2020, nr. 2949300, houdende verlening van ondermandaat aan de programmadirecteur Implementatie Wet Straffen en Beschermen (Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB)

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid en artikel 3.3 van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen verleende ondermandaat wordt aan de programmadirecteur Implementatie Wet Straffen en Beschermen ondermandaat verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen en het verrichten van uitgaven met betrekking tot de aangelegenheden die diens programma betreffen.

Artikel 2

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven in het kader van het programma Implementatie Wet Straffen en Beschermen, wordt aangewezen de programmadirecteur Implementatie Wet Straffen en Beschermen, voor zover dit het aan hem toegekende budget en telkens het maximumbedrag opgenomen in kolom 2 van de bijlage bij dit besluit voor iedere verplichting of uitgave niet overstijgt.

Artikel 3

Aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen blijft voorbehouden de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies, voor zover deze inhuur niet reeds door de directeur-generaal is goedgekeurd als onderdeel van een bestedingsplan.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 mei 2020.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

W. Saris

Bijlage 1. behorend bij artikel 2 van het Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB

De functionaris genoemd in kolom 1 is bevoegd in overeenstemming met artikel 3.3 van de Comptabiliteitswet 2016 tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven, voor zover dit het aan die functionaris toegekende budget alsmede het maximumbedrag opgenomen in kolom 2 voor iedere verplichting of uitgave niet overstijgt.

   

kolom 1

kolom 2

   

aangewezen functionarissen

 

1

directeur-generaal Straffen en Beschermen

 

1.0

 

programmadirecteur Wet Straffen en Beschermen

€ 100.000

Den Haag, 30 juni 2020.

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

W. Saris