Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Forensische Zorg
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Forensische Zorg; Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
9-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de directeur-generaal Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 26 mei 2020, nr. 2905468, houdende verlening van ondermandaat aan de Programmadirecteur Forensische Zorg voor het aangaan van financiële verplichtingen of verrichten van uitgaven (Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Forensische Zorg)

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid en artikel 3.3 van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen verleende ondermandaat wordt aan de Programmadirecteur Forensische Zorg ondermandaat verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen en het verrichten van uitgaven met betrekking tot de aangelegenheden die diens programma betreffen.

Artikel 2

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven in het kader van het Programma Forensische Zorg, wordt aangewezen de Programmadirecteur Forensische Zorg, voor zover dit voor iedere verplichting of uitgave het maximumbedrag opgenomen in kolom 2 van de bijlage bij dit besluit niet overstijgt.

Artikel 3

Aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen blijft de bevoegdheid voorbehouden tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies, voor zover deze inhuur niet reeds door de directeur-generaal is goedgekeurd als onderdeel van een bestedingsplan.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Forensische Zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

W. Saris

Bijlage behorend bij artikel 2 van het Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Forensische Zorg

De functionaris genoemd in kolom 1 is bevoegd in overeenstemming met artikel 3.3 van de Comptabiliteitswet 2016 tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven, voor zover dit voor iedere verplichting of uitgave het maximumbedrag opgenomen in kolom 2 niet overstijgt. Het bedrag opgenomen in kolom 2 betreft het maximumbedrag waarvoor de functionaris telkens een verplichting of uitgave mag doen.

   

kolom 1

kolom 2

   

aangewezen functionarissen

 

1

directeur-generaal Straffen en Beschermen

 

1.0

 

Programmadirecteur Forensische Zorg

€ 100.000