Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI; Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
18-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de directeur-generaal Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 juni 2020, nr. 2929056, houdende verlening van ondermandaat aan de Programmadirecteur Artificial Intelligence (Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI)

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid, paragraaf 1.3 van de CAO Rijk en artikel 3.3 van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen verleende ondermandaat wordt aan de Programmadirecteur Artificial Intelligence ondermandaat verleend voor het nemen van personele beslissingen, het aangaan van financiële verplichtingen en het verrichten van uitgaven met betrekking tot de aangelegenheden die diens programma betreffen.

Artikel 2

Als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder het Programma Artificial Intelligence ressorterende ambtenaren, wordt aangewezen de Programmadirecteur Artificial Intelligence, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven in het kader van het Programma Artificial Intelligence, wordt aangewezen de Programmadirecteur Artificial Intelligence, voor zover dit het aan hem toegekende budget alsmede het maximumbedrag opgenomen in kolom 2 van bijlage 2 bij dit besluit voor iedere verplichting of uitgave niet overstijgt.

Artikel 4

Aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen blijft voorbehouden:

  • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake het aangaan van een arbeidsovereenkomst, bevorderen naar een hogere salarisschaal, het opleggen van disciplinaire straffen en ordemaatregelen, beëindigen van een arbeidsovereenkomst jegens functionarissen op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van het hoofd van de directie;

  • b. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies, voor zover deze inhuur niet reeds door de directeur-generaal is goedgekeurd als onderdeel van een bestedingsplan.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2020.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

W. Saris

Bijlage 1. behorend bij artikel 2 van het Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI

Onverminderd artikel 4 van dit besluit is de functionaris bij wie in kolom 2 de letter A is geplaatst, bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens de CAO Rijk aan de leidinggevende zijn toegekend.

   

kolom 1

kolom 2

   

aangewezen functionarissen

 

1

directeur-generaal Straffen en Beschermen

A

1.0

programmadirecteur Artificial Intelligence

A

Den Haag, 10 juni 2020

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

W. Saris

Bijlage 2. behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit DSGenB-Programmadirecteur AI

De functionaris genoemd in kolom 1 is bevoegd in overeenstemming met artikel 3.3 van de Comptabiliteitswet 2016 tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven, voor zover dit het aan die functionaris toegekende budget alsmede het maximumbedrag opgenomen in kolom 2 voor iedere verplichting of uitgave niet overstijgt.

   

kolom 1

kolom 2

   

aangewezen functionarissen

 

1

directeur-generaal Straffen en Beschermen

 

1.0

 

programmadirecteur Artificial Intelligence

€ 100.000

Den Haag, 10 juni 2020

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

W. Saris