Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit BBOP Justitie en Veiligheid
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit BBOP Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019; Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
12-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van het hoofd van de afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van 3 februari 2021, nr. 3165384 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder het hoofd ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit BBOP Justitie en Veiligheid)

Het hoofd van de afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken, van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 en artikel 1, onderdeel a van het Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Aan de als plaatsvervangend hoofd aangewezen medewerker van de afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken wordt ondermandaat verleend voor:

  • a. het ondertekenen van brieven ter beantwoording van burgercorrespondentie;

  • b. het ondertekenen van besluiten en andere correspondentie inzake de benoemingen en het ontslag van bepaalde functionarissen binnen de juridische vrije beroepen en andere commissies en organen die onder de beleidsverantwoordelijkheid van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving vallen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit BBOP Justitie en Veiligheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 2021

Het hoofd van de afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M.A. Twigt-van der Kaaden