Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen; Spoorwegwet; Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat); Spoorwegwet 1875; Wegenverkeerswet 1994; Ambtenarenwet 2017; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen); Mijnwet 1903; Mijnwet continentaal plat; Kadasterwet; Burgerlijk Wetboek Boek 8; Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal; Wet op de justitiƫle documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag; Wet vervoer binnenvaart; Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens; Wetboek van Strafvordering; Wet personenvervoer 2000
Geldend vanaf
19-3-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit houdende aanwijzing van personen belast met toezicht als bedoeld in de Spoorwegwet en de Spoorwegwet 1875 en houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002 (Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 69, eerste lid, van de Spoorwegwet, artikel 1 van het Besluit van 24 oktober 2001, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht als bedoeld in artikel 10 van de Spoorwegwet, alsmede overige aanpassingen van besluiten samenhangende met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, en artikel 87, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Spoorwegwet, van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

  • 2. In afwijking van het eerste lid worden:

    • a. voor artikel 17 van de Spoorwegwet, de directeur-generaal Mobiliteit en de onder hem werkzame ambtenaren aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens dit artikel, met uitzondering van het bepaalde krachtens de onderdelen a, b en c, van het eerste lid, van dit artikel voor zover dit het toezicht op de veiligheid van de spoorweginfrastructuur betreft;

    • b. voor de artikelen 19, eerste lid, 20, derde lid, en 21, eerste en tweede lid, van de Spoorwegwet, en artikel 40, eerste lid, met betrekking tot artikel 12, eerste lid, van het Besluit spoorverkeer, de directeuren van de bedrijfseenheden Inframanagement en Verkeersleiding en de onder hen werkzame medewerkers van ProRail B.V. belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die artikelen.

Artikel 2

  • 1. De directeur-generaal Mobiliteit en de onder hem werkzame ambtenaren worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 14 en hoofdstuk II van de Wet personenvervoer 2000, voor zover dit betrekking heeft op concessies verleend door onze Minister voor het openbaar vervoer per trein.

  • 2. In afwijking van het eerste lid worden de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de inhoud van het vervoerplan, bedoeld in artikel 35a van de Wet personenvervoer 2000, voor zover het betreft de beschrijving in het vervoerplan van de beveiligingsmaatregelen die genomen worden voor treinen die vanuit Nederland door de Kanaaltunnel gaan rijden.

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002.]

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs