Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel
Type
KB
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel; Wet ambtenaren defensie; Burgerlijk ambtenarenreglement defensie; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
1-5-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 22 september 1997, houdende aanwijzing risicolanden defensiepersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 15 september 1997, nr. P/97005659;
Gelet op artikel 12e, onder a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 91a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als landen, bedoeld in artikel 12e, onder a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 91a, eerste lid, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, worden aangewezen:

  • Afghanistan;

  • Irak;

  • Iran;

  • Noord-Korea;

  • Pakistan;

  • Turkmenistan;

  • Wit-Rusland.

Artikel 2

Voor de militaire ambtenaar in werkelijke dienst die behoort tot de Militaire Inlichtingendienst, tot het verbindingsinlichtingenpersoneel of tot de categorie crypto-behandelaars die toegang heeft tot zeer geheime of geheime gegevens, dan wel ten aanzien van wie, in het belang van de veiligheid van de Staat of zijn bondgenoten, andere veiligheidsgronden daartoe noodzaken, worden in afwijking van artikel 1 de landen aangewezen die zijn aangewezen op grond van artikel 14, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Artikel 3

Het Besluit reisbeperkingen militairen wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop artikel 91a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie in werking treedt.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling