Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009); Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
1-2-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 8 februari 2010 tot vaststelling van een eenmalige uitkering 2009 en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 november 2009, nr. P/2009017614;
Gelet op artikel 125, eerste lid, onder a, c, d en e, van de Ambtenarenwet alsmede op de artikelen 12, onder a, g, h en m, en 12quinquies, onder a van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2009, nr. WO7.09.0507/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 2 februari 2010, nr. BS/20100000605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Toekenning van een eenmalige uitkering 2009 aan het defensiepersoneel

Artikel 1

 • 1. De volgende betrokkenen hebben aanspraak op een eenmalige uitkering 2009 ter grootte van 0,35% van het twaalfvoud van de voor hen geldende berekeningsbasis:

  • a. de militair aangesteld bij het beroepspersoneel met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 augustus 2009 in werkelijke dienst was alsmede de ambtenaar die op 1 augustus 2009 was aangesteld in burgerlijke openbare dienst om bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger doorlopend werkzaam te zijn;

  • b. de militair aangesteld bij het reservepersoneel die in de periode 1 januari 2009 tot en met 31 augustus 2009 met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst is geweest;

  • c. de ambtenaar aangesteld in burgerlijke openbare dienst die op 1 augustus 2009 in dienst was van het Ministerie van Defensie;

  • d. de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal en de gewezen ambtenaar, die op 1 augustus 2009 in het genot waren van wachtgeld ingevolge artikel 18, zesde lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie;

  • e. de gewezen militair die op 1 augustus 2009 een uitkering genoot op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen alsmede de gewezen ambtenaar die op 1 augustus 2009 een uitkering genoot op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie;

  • f. de gewezen militair en de gewezen ambtenaar, die op 1 augustus 2009 aanspraak hebben op een suppletie op grond van de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie.

 • 2. De berekeningsbasis, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

  • a. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder a, de over de maand augustus van het jaar 2009 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen;

  • b. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder b, één-twaalfde gedeelte van de over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 augustus 2009 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen;

  • c. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder c, het over de maand augustus van het jaar 2009 genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • d. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder d, het over de maand augustus 2009 genoten wachtgeld, na toepassing van de krachtens het in het eerste lid, onder d, genoemde artikel 18, zesde lid geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf;

  • e. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder e, de over de maand augustus 2009 genoten uitkering, na toepassing van de krachtens het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie, geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf;

  • f. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder f, één-achtste gedeelte van de over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 augustus 2009 genoten suppletie na toepassing van de krachtens de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.

 • 3. De eenmalige uitkering 2009 wordt niet gerekend tot de bezoldiging in de zin van het Inkomstenbesluit militairen noch maakt zij deel uit van de pensioengrondslag of het inkomen in de zin van de Uitkeringswet gewezen militairen dan wel de Kaderwet militaire pensioenen.

 • 4. De eenmalige uitkering 2009 maakt voor de ambtenaar aangesteld in burgerlijke openbare dienst, alsmede voor de gewezen ambtenaar, die aanspraak heeft op deze uitkering, deel uit van de pensioengrondslag.

Hoofdstuk 2. Overige wijzigingen

Artikel 2

[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit dienstreizen defensie.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

Artikel 5

[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel 6

[Wijzigt het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 7

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Artikel 8

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 9

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 februari 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie

,

J. G. de Vries