Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid); Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
10-12-2003
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 29 oktober 2003 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement in het kader van de nadere vaststelling van overgangsbeleid in verband met de afschaffing van de blokbevordering van de korporaals van de Koninklijke Marine, van het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk over de periode van 1 december 2002 tot en met 31 december 2003 en van enige besluiten in verband met technische wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 13 augustus 2003, nr. P/2003004550;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 25 september 2003, nr. W07.03.0342/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 24 oktober 2003, nr. P/2003006977;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel II

[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel III

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Artikel IV

[Wijzigt het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel V

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]

Artikel VI

De Toelageregeling afschaffing tariefbeloning Defensie wordt ingetrokken.

Artikel VII

[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel VIII. Overgangsbepalingen

  • A. In afwijking van artikel 15a, eerste lid, van het Inkomstenbesluit militairen bedraagt het percentage van de eindejaarsuitkering:

    • a. voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002: 1%.

    • b. voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003: 0,8%.

  • B. In afwijking van artikel III, onderdeel D, worden in de bijlagen A en B van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 december 2002 tot en met 30 april 2003 het salarisbedrag van de vice-admiraal en luitenant-generaal bepaald op: € 8270,59 en het salarisbedrag van de luitenant-admiraal en generaal bepaald op: € 8816,11.

Artikel IX. Slotbepalingen

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 oktober 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie ,

C. van der Knaap