Rijksoverheid

Wettenpocket Faillissementswet

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet
Type
AMvB
Wetsfamilie
Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet; Faillissementswet
Geldend vanaf
6-9-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 23 augustus 2016, houdende de aanwijzing van de Raad voor de rechtspraak als het orgaan waaraan de gegevens worden doorgegeven ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 294a, eerste lid, Faillissementswet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 9 juni 2016, nr. 771204.
Gelet op artikel 294, vierde lid, van de Faillissementswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 juli 2016, W03.16.0156/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 9 augustus 2016 nr. 781505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als het orgaan waaraan de griffier de gegevens genoemd in artikel 294, eerste lid, onder a tot en met g van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 294a, eerste lid, van de Faillissementswet bedoelde register, wordt aangewezen de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 2

Het Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 augustus 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur