Rijksoverheid

Wettenpocket Faillissementswet

Titel regeling
Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
Type
AMvB
Wetsfamilie
Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen); Algemene wet bestuursrecht; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Burgerlijk Wetboek Boek 8; Faillissementswet; Uitvoeringswet grondkamers; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet op de rechterlijke organisatie; Wet op de rechtsbijstand; Wet op het financieel toezicht
Geldend vanaf
1-8-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 13 juli 2016, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 september 2015, nr. 680716;
Gelet op de artikelen 30f en 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 8:36f, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 116 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 231 en 841 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, 294, tweede lid, van de Faillissementswet, 16 van de Uitvoeringswet grondkamers, 14 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, 11 van de Wet op de rechterlijke organisatie, 37, vijfde lid, en 41, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand en 5:80b, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 september 2015, nr. W03.15.0302/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 12 juli 2016, nr. 780596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit administratieve bepalingen Bopz.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit openbare biedingen Wft.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel IV

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Wijzigt het Besluit orde van dienst gerechten.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit register schuldsaneringsregeling.]

Artikel VI

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Wijzigt het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.]

Artikel VII

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Maatregel teboekgestelde schepen 1992.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel IX

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit pacht.]

Artikel X

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

Ingetrokken worden:

  • 1. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • 2. Het Besluit elektronische indiening dagvaarding;

  • 3. Het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter.

Artikel XI

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XII

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Paros, 13 juli 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur