Rijksoverheid

Wettenpocket Faillissementswet

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, enz. (aanpassing indexeringsbepaling)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, enz. (aanpassing indexeringsbepaling); Gerechtsdeurwaarderswet; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Faillissementswet; Wet Justitie-subsidies; Wet op het notarisambt
Geldend vanaf
1-1-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 25 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de aanpassing van de indexeringsbepaling, alsmede tot wijziging van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering, het Besluit verklaring derdenbeslag en het Besluit op het notarisambt, in verband met herstel van enkele gebreken

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 28 september 2016, nr. 804639;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, de artikelen 434a, 475, tweede lid, en 476b, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet, artikel 48d, eerste lid, van de Wet Justitie-subsidies, en artikel 103, vijfde lid, van de Wet op het notarisambt;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2016, nr. W03.16.0297/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2016, nr. 2006352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit verklaring derdenbeslag.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit op het notarisambt.]

Artikel V

De tarieven die golden op grond van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, zoals dat luidde voor 1 november 2016, blijven van toepassing met betrekking tot de vergoeding van ambtshandelingen die voor die datum zijn verricht.

Artikel VI

  • 1. De artikelen I, II en V treden in werking met ingang van 1 november 2016.

  • 2. De artikelen III en IV treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur