Rijksoverheid

Wettenpocket Faillissementswet

Titel regeling
Besluit register schuldsaneringsregeling
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit register schuldsaneringsregeling; Faillissementswet
Geldend vanaf
1-9-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 15 juli 1998, houdende nadere regels omtrent vorm en inhoud van het register in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Besluit register schuldsaneringsregeling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 december 1998, nr. 530132/95/6;
Gelet op artikel 294, tweede lid, van de Faillissementswet;
De Raad van State gehoord (advies van 4 januari 1996, nr. W03.95.0688);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 6 juli 1998, nr. 704652/98/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het register, bedoeld in artikel 294, eerste lid, van de Faillissementswet wordt ingericht volgens het bij dit besluit behorende model.

Artikel 2

Indien het op 23 juni 1998 door de Eerste Kamer aanvaarde voorstel van wet, houdende inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) (Kamerstukken II 1993/94, 23 429) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register schuldsaneringsregeling.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 15 juli 1998

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Model register schuldsanering

Rechter-commissaris:

Naam van de schuldenaar:

Bewindvoerder(s):

beroep/bedrijf:

benoemd op:

wonende/verblijvende:

adres bewindvoerder:

Beslissingen in eerste aanleg

Beslissingen in beroep

Besl. in cassatie

       

Beslissingen op een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling

   
       

1.

Verzoek tot toepassing afgewezen bij vonnis van:

1.

1.

2.

Voorlopige toepassing uitgesproken bij vonnis van:

2.

2.

3.

Na voorlopige toepassing definitieve toepassing afgewezen bij vonnis van:

3.

3.

4.

Definitieve toepassing uitgesproken bij vonnis van:

4.

4.

 

– na voorlopige toepassing: ja/nee

   
       

De verificatievergadering/zitting, bedoeld in artikel 352, lid 2, Fw

   
       

5a.

Is er een verificatievergadering bepaald? ja/nee

   

5b.

– Zo ja, op:

   
 

– Zo nee, de zitting, bedoeld in art. 352, lid 2, FW is bepaald op:

   

6.

Tijdens de zitting, bedoeld in art. 352 lid 2, Fw, is alsnog een verificatievergadering bepaald op:

   

7.

Aanneming akkoord op:

   

8.

Verwerping akkoord op:

   

9.

Vaststelling akkoord door rechter-commissaris bij beschikking bedoeld in art. 332, lid 4, Fw van:

   

10.

Homologatie akkoord bij beschikking van:

10.

10.

11.

Weigering homologatie bij beschikking van:

11.

11.

12.

Ontbinding akkoord met faillietverklaring bij vonnis van:

12.

12.

       

Het saneringsplan

   
       

13.

Vaststelling saneringsplan bij vonnis van:

13.

13.

14.

Wijziging saneringsplan bij vonnis van:

14.

14.

       

Einde schuldsaneringsregeling

   
       

geëindigd op: ...............19..

   
       

15.

Door het vervallen van de voorlopige toepassing ingevolge het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis, houdende afwijzing van de definitieve toepassing, van:

15.

15.

16.

Door het eindigen van de toepassing bedoeld in art. 312, lid 2, Fw ingevolge faillietverklaring bij uitspraak van:

16.

16.

17.

Door het vervallen van de toepassing ingevolge het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis bedoeld in art. 338, lid 4, Fw van:

17.

17.

18.

Door het vervallen van de toepassing ingevolge het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis als bedoeld in art. 350, lid 4, Fw van:

18.

18.

 

– op voordracht RC/verzoek bewindvoerder verzoek schuldenaar/verzoek schuldeiser/ambsthalve

   
 

– faillissement door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis: ja/nee

   

19.

Door het eindigen van de toepassing, bedoeld in artikel 352, lid 3, Fw

19.

19.

20.

Door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst bedoeld in art. 356, lid 2, Fw op:

20.

20.

       

Herleven van de toepassing van de schuldsaneringsregeling

   
       

21.

Herleving van de toepassing als bedoeld in art. 312, lid 3, Fw ingevolge vernietiging faillissement bij uitspraak van:

21.

21.

       

Beslissing op grond van art. 354 Fw lid 1

   
       

22.

vonnis van:

22.

22.

       

Beslissing op grond van art. 358a Fw

   
       

23.

vonnis van:

23.

23.

       

Overige gegevens:

   
       

– summiere inhoud van het akkoord:

   

– summiere inhoud van het saneringsplan:

   

– summiere inhoud van de uitspraak genoemd onder 22:

   

– summiere inhoud van de beslissing genoemd onder 23:

   

– summiere inhoud van de verklaring, bedoeld in art. 352, lid 2, tweede zin, Fw

   

– bedrag van de uitdelingen:

   

Aantekeningen: