Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Justitie van 12 januari 2005, nr. 5328243/04/DJJ, houdende aanwijzing van gevallen waarin de raad voor de kinderbescherming de stichting kan inschakelen voor vrijwillige begeleiding van een jeugdige (Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 77hh, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. gecertificeerde instelling: gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

 • b. langdurige detentie: strafduur van meer dan zes maanden;

 • c. kortdurende detentie: strafduur zes maanden of minder.

Artikel 2

 • 1. In de volgende gevallen kan de raad voor de kinderbescherming de gecertificeerde instelling inschakelen voor vrijwillige begeleiding van een jeugdige:

  • a. na langdurige detentie, mits de jeugdige bij ontslag uit een justitiële jeugdinrichting de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

  • b. tijdens en na kortdurende detentie, mits de jeugdige bij aanvang van de begeleiding van de jeugdreclassering de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

  • c. na een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, mits de jeugdige bij ontslag uit een justitiële jeugdinrichting de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • 2. In de volgende gevallen kan de raad voor de kinderbescherming de gecertificeerde instelling inschakelen voor vrijwillige begeleiding van een jeugdige:

  • a. nadat tegen de jeugdige een proces-verbaal is opgemaakt zonder dat de jeugdige in verzekering is gesteld;

  • b. nadat een jeugdige is heengezonden nadat hij in verzekering is gesteld;

  • c. indien een jeugdige in voorlopige hechtenis is gesteld.

 • 3. De raad voor de kinderbescherming kan de gecertificeerde instelling inschakelen voor vrijwillige begeleiding tijdens en na een taakstraf van een jeugdige.

Artikel 3

 • 3. Begeleiding als bedoeld in artikel 2, derde lid, duurt tot maximaal zes maanden na beëindiging van de taakstraf.

 • 4. De termijn van de begeleiding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c, kan eenmaal met zes maanden worden verlengd op een daartoe gemotiveerd verzoek van de raad voor de kinderbescherming.

Artikel 4

 • 1. De begeleidende werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en c, vangen drie à zes maanden voor het tijdstip waarop de jeugdige de inrichting zal verlaten aan.

 • 2. De begeleidende werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, vangen, indien de begeleidende instantie niet al eerder contact met de jeugdige had, aan vanaf het moment dat de jeugdige zich in detentie bevindt.

Artikel 5

Deze regeling berust op artikel 6:1:25, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 januari 2005
De

Minister

van Justitie

a.i.

,

M.C.F. Verdonk