Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling vaststelling invorderingskosten
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling invorderingskosten; Besluit tenuitvoerlegging geldboeten; Wetboek van Strafvordering; Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen; Wetboek van Strafrecht; Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling vaststelling invorderingskosten

De Minister van Justitie;

Gelet op artikel 9a van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen, artikel 11a van het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen en artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994,

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling betreffen de handelingen van de gerechtsdeurwaarder die worden verricht ter zake van de invordering van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en administratieve sancties, bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, geen ambtshandelingen als bedoeld in het Besluit tarieven gerechtsdeurwaarders.

Artikel 2

Onverminderd artikel 3 bedragen de kosten van de in artikel 1 genoemde niet-ambtshandelingen voor de invordering van:

  • a. administratieve sancties als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994: € 45,28;

  • b. geldboetes: € 80,41;

  • c. schadevergoedingsmaatregelen: € 145,34;

  • d. ontnemingsmaatregelen: € 145,34.

Artikel 3

Indien de uitvoering van een niet-ambtshandeling terzake van de invordering van ontnemingsmaatregelen langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd, worden de kosten verhoogd met € 20,54 voor elk kwartier dat die uitvoering langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd.

Artikel 4

Deze regeling berust op artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994 en artikel 4:12 van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juli 2001
De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals