Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling vaststelling administratiekosten 2012
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling administratiekosten 2012; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wetboek van Strafvordering; Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Besluit tenuitvoerlegging geldboeten; Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 september 2012, nr. 299607, houdende vaststelling van de administratiekosten bedoeld in artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994 en artikel 9b van het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten, alsmede wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie (Regeling vaststelling administratiekosten 2012)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 257c, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994 en artikel 9b van het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten;

Besluit:

Artikel 1

De administratiekosten, bedoeld in artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, bedragen per administratieve sanctie € 9.

Artikel 2

De administratiekosten, bedoeld in artikel 9b van het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten, bedragen per geldboete € 9.

Artikel 3

[Vervallen]

Artikel 4

[Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel 5

Deze regeling berust mede op artikel 4:11 van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Artikel 6

De Regeling vaststelling administratiekosten verkeersboetes wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze regeling treedt op hetzelfde tijdstip in werking als artikel II, onderdelen B, C en D, en artikel VI van de wet van 12 juni 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen (Stb. 2009, 245).

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling administratiekosten 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten