Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wetboek van Strafvordering; Transactiebesluit 1994; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
27-6-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Justitie, houdende vaststelling van het model van de aankondiging van de beschikking en eisen van het model van de beschikking inzake administratieve sancties als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het formulier van de oproeping van de verdachte om ter terechtzitting te verschijnen en het formulier van de kennisgeving van de voorwaarde ter voorkoming van strafvervolging

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 388, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 8, derde lid, van het Transactiebesluit 1994;

Besluit:

Artikel 1

Het model van de aankondiging van beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de aankondiging van de strafbeschikking, bedoeld in artikel 257c, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering, het formulier van de oproeping van de verdachte, bedoeld in artikel 388, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en het formulier van de kennisgeving, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Transactiebesluit 1994, worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

 • 1. Het model van de beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften vermeldt in ieder geval:

  • a. de naam van de overtreder;

  • b. de gedraging, alsmede het overtreden voorschrift;

  • c. het te betalen sanctiebedrag;

  • d. de termijn waarbinnen de betaling moet plaatsvinden;

  • e. een aanduiding van de plaats waar en de datum en het tijdstip waarop de gedraging is geconstateerd.

 • 2. In de gevallen, bedoeld in artikel 31, eerste en tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, kan voor de beschikking gebruik worden gemaakt van de bijlage, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

 • 3. De kleur van de tekst op de bladen, genoemd in het eerste en tweede lid, is zwart.

Artikel 4

De tekst van de bijlage, bedoeld in artikel 1, kan, na afstemming met het openbaar ministerie, qua terminologie worden aangepast indien dit noodzakelijk is in het kader van de handhaving van de bepalingen op het terrein van de spoor-, scheepvaart- en milieuwetgeving.

Artikel 5

 • 1. Bij geautomatiseerde verbalisering kan van de bijlage, bedoeld in artikel 1, worden afgeweken.

 • 2. Bij geautomatiseerde verbalisering wordt aan de betrokkene onderscheidenlijk de verdachte de informatie verstrekt zoals deze voor dat geval is voorgeschreven op blad A1.

Artikel 6

[Vervallen]

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 2002
De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Bijlage zoals vastgesteld krachtens artikel 1 van de Regeling modellen en formulieren t.b.v. de handhaving

260529.png

260530.png

260531.png

260532.png
260533.png
260534.png
260535.png
260536.png