Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen; Penitentiaire beginselenwet; Penitentiaire maatregel; Grondwet; Wetboek van Strafrecht; Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden; Reglement verpleging ter beschikking gestelden; Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; Reglement justitiële jeugdinrichtingen; Wet op de jeugdhulpverlening; Gratiewet; Ziektewet; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Werkloosheidswet; Algemene nabestaandenwet; Algemene bijstandswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening kunstenaars; Arbeidsomstandighedenwet; Wet werk en inkomen kunstenaars; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Geldend vanaf
11-5-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betrekking hebbende op de geestelijke verzorgers van moslims, hindoes en boeddhisten die, anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling, aan justitiële inrichtingen verbonden zijn

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 41, vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 27 van de Penitentiaire maatregel, artikel 40, vierde lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 39 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden, artikel 46, vierde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en artikel 54 van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. geestelijk verzorger:

een geestelijk verzorger van een overige stroming, te weten: de islamitische, hindoeïstische of boeddhistische gezindte;

b. justitiabele:

de gedetineerde, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Penitentiaire beginselenwet, de verpleegde, bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, of de jeugdige, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen die verblijft in een penitentiaire inrichting onderscheidenlijk een rijksinrichting;

c. verzoek:

een verzoek van een justitiabele om geestelijke zorg;

d. uurvergoeding:

een brutobedrag per effectief gewerkt uur;

e. theologie:

onder theologie wordt naast westerse christelijke godsdiensten mede verstaan het hindoeïsme, boeddhisme en de islam;

f. Dienst Geestelijke Verzorging:

Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen;

g. portefeuillehouder overige stromingen:

ambtenaar van de Dienst Geestelijke Verzorging verantwoordelijk voor de organisatie van de geestelijk verzorgers overige stromingen;

h. Bureau Integriteit en Veiligheid:

Bureau Integriteit en Veiligheid van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze regeling is niet van toepassing op de zeer beperkt beveiligde penitentiaire inrichtingen.

Artikel 3 Kwalificaties en functie-eisen geestelijke verzorgers

 • 1. Een geestelijk verzorger kan slechts anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling aan de inrichting worden verbonden indien er een antecedentenonderzoek heeft plaatsgevonden op grond waarvan is vastgesteld dat hiertegen geen bezwaar is. Het antecedentenonderzoek wordt gedaan door het Bureau Integriteit en Veiligheid op verzoek van de portefeuillehouder overige stromingen.

 • 2. Een geestelijk verzorger kan slechts anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling aan de inrichting worden verbonden indien hij:

  • a. in het bezit is van een geldige verblijfs- en werkvergunning;

  • b. in het bezit is van een Nederlandse universitaire titel in de theologie dan wel met goed gevolg een afsluitend examen heeft afgelegd op het terrein van de theologie binnen het Nederlands hoger beroepsonderwijs;

  • c. een verklaring omtrent gedrag overlegt;

  • d. de Nederlandse taal machtig is in woord; bij twijfel kan de Dienst Geestelijke Verzorging eisen dat een toets in de Nederlandse taal wordt afgelegd;

  • e. op grond van de Wet inburgering nieuwkomers een inburgeringsprogramma heeft gevolgd.

 • 3. Indien niet aan het gestelde in het tweede lid, onder b, kan worden voldaan, maar er wel een buitenlands diploma op het terrein van de theologie van de desbetreffende gezindte is behaald, vindt er een onderzoek plaats naar de waarde van dit diploma. De geestelijk verzorger kan slechts aan de inrichting worden verbonden indien zijn diploma minimaal op Hbo-niveau wordt gewaardeerd. Deze waardering geschiedt op een door de Dienst Geestelijke Verzorging voorgeschreven wijze.

 • 4. De portefeuillehouder overige stromingen kan van de eis in het derde lid gesteld ontheffing verlenen.

 • 5. Voor de Boeddhistische gezindte kan, indien geen diploma van de desbetreffende gezindte kan worden overgelegd, de geestelijk verzorger worden voorgedragen door de Boeddhistische Unie Nederland als overkoepelend orgaan van zijn gezindte of levensovertuiging.

Artikel 4

Het hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging werft geestelijke verzorgers na overleg met de portefeuillehouder overige stromingen en in samenwerking met de organisaties van de verschillende gezindten. De directeur van de inrichting wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit dat er een kandidaat is gekozen en hoeveel uur hij aan de inrichting wordt verbonden.

Artikel 5. Toestemming hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen

[Vervallen]

Artikel 6 Uurvergoeding en reiskostenvergoeding

 • 1. De uurvergoeding van de geestelijk verzorger bedraagt een door het hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen bij besluit vast te stellen bedrag dat verschilt afhankelijk van de opleiding van de geestelijk verzorger.

 • 2. Door de geestelijk verzorgers worden de uurvergoedingen en reiskostenvergoedingen met gebruikmaking van het in de bijlage opgenomen declaratieformulier gedeclareerd bij het Shared Service Center van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Artikel 7 Uitzonderingsbepaling

Deze regeling is niet van toepassing op geestelijk verzorgers met een ambtelijke aanstelling en geestelijk verzorgers die op grond van een mantelovereenkomst met de Dienst Justitiële Inrichtingen werkzaamheden verrichten.

Artikel 8 Registratie geestelijke verzorging

De directeur draagt zorg dat het aantal gevallen waarin een geestelijk verzorger is ingeschakeld alsmede de duur ervan wordt geregistreerd en draagt zorg voor een prestatieverklaring.

Artikel 9 Intrekking

De circulaire van 14 januari 1997, nr. 591239/96/DJI komt te vervallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2002 en werkt terug tot 1 januari 2002.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals