Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit; Vuurwerkbesluit; Wet milieugevaarlijke stoffen; Wet wapens en munitie; Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Arbeidsomstandighedenwet; Wetboek van Strafrecht; Wet politieregisters; Wet rampen en zware ongevallen; Wet milieubeheer; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wetboek van Strafvordering; Besluit omgevingsrecht; Mijnbouwwet; Wet geluidhinder
Geldend vanaf
1-1-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/109052, houdende vaststelling van regels omtrent de elektronische verzending van aanvragen, afschriften of meldingen in het kader van het Vuurwerkbesluit (Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 1.3.2, vijfde lid, 1.4.1, vierde lid, 2.2.4, eerste lid, 3B.2, zevende lid, 3B.3a, vijfde lid, en 3B.4, zesde lid, van het Vuurwerkbesluit en artikel 6.13, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht;

Besluit:

Artikel 1

Meldingen als bedoeld in de artikelen 1.3.2, eerste lid, en 1.4.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit en aanvragen voor een toepassingsvergunning als bedoeld in artikel 3B.2, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit worden elektronisch ingediend via de website www.ilent.nl van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 2

Meldingen als bedoeld in artikel 3B.4, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit en aanvragen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit worden elektronisch ingediend in het elektronisch meldsysteem van Gedeputeerde Staten van de provincie waar het evenement plaatsvindt via DigiD op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_DIGID of via eHerkenning op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_OIN.

Artikel 3

Afschriften als bedoeld in artikel 2.2.4, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit, alsmede afschriften als bedoeld in artikel 6.13, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht worden elektronisch verzonden via de website www.ilent.nl van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 4

Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 worden verstrekt, worden uitsluitend als ‘read-only’ (alleen lezen) gekenmerkt en geleverd in een van de volgende bestandsformaten:

  • a. scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4, en

  • b. officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma