Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling betalingsbewijzen en directe betalingen geldelijke en administratieve sancties
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling betalingsbewijzen en directe betalingen geldelijke en administratieve sancties; Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen; Wetboek van Strafvordering; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2019, nr. 2772917, houdende regels met betrekking tot betalingsbewijzen en directe betalingen inzake geldelijke en administratieve sancties (Regeling betalingsbewijzen en directe betalingen geldelijke en administratieve sancties)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 9, tweede en vierde lid, van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en artikel 4:9, eerste en derde lid, van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Het betalingsbewijs, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en artikel 4:9, eerste lid, van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, voldoet ten minste aan de volgende eisen:

  • a. het vermeldt in ieder geval de tekst ‘kwitantie’, ‘betalingsbewijs’, ‘betalingsoverzicht’ of een andere tekst van gelijke strekking;

  • b. het vermeldt in ieder geval de volgende teksten of teksten van gelijke strekking ten behoeve van het ter plaatse opnemen van de informatie, bedoeld in onderdeel c:

   • 1°. ‘ter voldoening van’;

   • 2°. ‘nummer betaalvoorziening’;

   • 3°. ‘incasserende instantie’;

   • 4°. ‘betaalde sanctiebedrag’;

   • 5°. ‘betaalde administratiekosten’;

   • 6°. ‘procesverbaalnummer’, ‘zaaknummer’ of ‘CJIB-nummer’;

   • 7°. ‘datum en tijdstip betaling’;

   • 8°. ‘dienstnummer’ of ‘verbalisantennummer’;

  • c. het is in ieder geval voorzien van voldoende ruimte voor het ter plaatse opnemen van de volgende informatie of informatie van gelijke strekking bij de teksten, bedoeld in onderdeel b:

   • 1°. de sanctie ten aanzien waarvan de betaling wordt voldaan;

   • 2°. het nummer dat is aangemaakt door de gebruikte betaalvoorziening;

   • 3°. de naam van de incasserende instantie;

   • 4°. het betaalde sanctiebedrag uitgedrukt in euro’s;

   • 5°. de betaalde administratiekosten uitgedrukt in euro’s;

   • 6°. het procesverbaalnummer, zaaknummer of nummer van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);

   • 7°. de datum en het tijdstip van betaling;

   • 8°. het dienst- of verbalisantennummer.

 • 2. Van het vierde en vijfde subonderdeel van de onderdelen b en c van het eerste lid kan worden afgeweken, indien de betaling strekt tot de voldoening van een sanctie die niet ter plaatse is opgelegd en die betaling wordt gedaan middels een elektronische betaalvoorziening. In dat geval vermeldt het betalingsbewijs in ieder geval het totaal ontvangen bedrag.

Artikel 2

 • 1. De korpschef draagt er zorg voor dat gedrukte en elektronische formulieren van betalingsbewijzen op zodanige wijze worden beheerd dat onbevoegden geen toegang daartoe kunnen verkrijgen.

 • 2. De korpschef draagt er zorg voor dat gedrukte en elektronische formulieren van betalingsbewijzen uitsluitend aan personen worden uitgegeven die bevoegd zijn om deze te verstrekken overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften of artikel 4:7, eerste lid, van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

 • 3. De korpschef houdt van de uitgifte van gedrukte en elektronische formulieren van betalingsbewijzen zodanige administratie bij dat hij het gebruik daarvan in relatie tot de afrekening van ontvangen gelden kan controleren en daarover jaarlijks verantwoording kan afleggen aan de Minister voor Rechtsbescherming.

Artikel 3

Het Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in werking treedt.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling betalingsbewijzen en directe betalingen geldelijke en administratieve sancties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker