Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet voorzieningen gehandicapten; Wet op de jeugdzorg; Kaderwet VWS-subsidies; Besluit zorgaanspraken AWBZ; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Wet ziekenhuisvoorzieningen; Politiewet 1993; Wet tarieven gezondheidszorg; Ziekenfondswet; Politiewet 2012; Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid; Welzijnswet 1994; Penitentiaire beginselenwet; Penitentiaire maatregel; Grondwet; Wetboek van Strafrecht; Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; Reglement justitiële jeugdinrichtingen; Wet op de jeugdhulpverlening; Gratiewet; Ziektewet; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Werkloosheidswet; Algemene nabestaandenwet; Algemene bijstandswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening kunstenaars; Arbeidsomstandighedenwet; Wet werk en inkomen kunstenaars; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand; Wet op de rechtsbijstand; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet op de loonbelasting 1964; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Kaderwet LNV-subsidies; Algemene Ouderdomswet; Kaderwet SZW-subsidies; Besluit gewetensbezwaren militaire dienst; Wet gewetensbezwaren militaire dienst; Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet; Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand; Wet basisregistratie personen; Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
Geldend vanaf
16-2-2008
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2005, nr. DWJZ-U-2643765, houdende aanpassing van regelingen in verband met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Financiën, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, artikel 45, vijfde lid, de Wet voorzieningen gehandicapten, de artikelen 2, derde lid, 5, vierde lid, en 6, derde lid, de Wet op de jeugdzorg, de artikelen 22 en 23, de Kaderwet volksgezondheidssubsidies, de artikelen 3 en 5, het Besluit zorgaanspraken AWBZ, de artikelen 2, vierde lid, 13, eerste lid, 17 en 18, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de artikelen 10, derde lid, onderdelen a, b en c, de Wet tarieven gezondheidszorg, artikel 3, eerste lid, het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid, artikel 32, de Penitentiaire beginselenwet, artikel 4, derde lid, de Penitentiaire maatregel, artikel 5, vierde lid, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, artikel 3, tweede lid, het Reglement justitiële jeugdinrichtingen, artikel 2, vierde lid, het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand, artikelen 13, 14, 15 en 16, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 99, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 3.3, tweede lid, de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 25, 26 en 27, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 2, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, 3, tweede lid, 53, tweede lid, 56 en 84, de Kaderwet LNV-subsidies, de artikelen 2 en 4, de Algemene Ouderdomswet, artikel 10, vierde lid, de Kaderwet SZW-subsidies, de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8, eerste lid, het Besluit gewetensbezwaren militaire dienst, artikel 59, de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, artikel 2.5.9;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1.1

[Wijzigt de Bijdrageregeling zorg AWBZ.]

Artikel 1.2

[Wijzigt de Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk verlof en ontslag Bopz.]

Artikel 1.3

[Wijzigt de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG.]

Artikel 1.4

[Wijzigt de Regeling pleegzorg.]

Artikel 1.5

[Wijzigt de Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen.]

Artikel 1.6

[Wijzigt de Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg.]

Artikel 1.7

[Wijzigt de Regeling zorgaanspraken AWBZ.]

Artikel 1.8

[Wijzigt de Regeling zorgaanspraken AWBZ.]

Artikel 1.9

De regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 augustus 2005, nr. Z/VU-2600838, houdende uitvoering van artikel 9, vierde lid, onderdelen a, b en c, van de Ziekenfondswet en artikel 10, derde lid, onderdelen a, b en c van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stcrt. 163) wordt ingetrokken.

Artikel 1.10

[Wijzigt de Aanwijzing representatieve organisatie ambulancevervoerders.]

Artikel 1.11

[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit representatieve organisatie organen gezondheidszorg.]

Artikel 1.12

[Wijzigt de Subsidieregeling welzijnsbeleid.]

Artikel 1.13

Het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984 wordt ingetrokken.

Artikel 1.14

Het Bijdragebesluit jeugdhulpverlening wordt ingetrokken.

Artikel 1.15

Het Privacyreglement registratie vrijwillige plaatsing jeugdhulpverlening wordt ingetrokken.

Artikel 1.16

De Regeling begeleiding vrijwillige pleegzorg wordt ingetrokken.

Artikel 1.17

De Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten wordt ingetrokken.

Artikel 1.18

De Tijdelijke subsidieregeling jeugdhulpverlening wordt ingetrokken.

Artikel 1.19

Ingetrokken worden:

  • a. de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 1994, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke vrijstelling verplichting tot inhouding ziekenfondspremie (Stcrt. 252);

  • b. de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 1995, houdende wijziging van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering en het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden (Stcrt. 233);

  • c. de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 1997 tot wijziging van de bijlage 1 en 2 van de Regeling farmaceutische hulp 1996 in verband met wijziging van de aanspraak op geneesmiddelen (Stcrt. 132);

  • d. de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2001, houdende wijziging van de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet (Stcrt. 137);

  • e. de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2003 tot wijziging van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering, de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering en het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden in verband met het beperken van de aanspraak op fysiotherapie, oefentherapie en tandheelkundige zorg dan wel de vergoeding van de kosten daarvan (Stcrt. 219);

  • f. de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2004, Z/VU-2536258 tot wijziging van de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet in verband met subsidies 2005 (Stcrt. 244).

Hoofdstuk 2. Justitie

Artikel 2.1

[Wijzigt de Erkenningsregeling penitentiair programma 2004.]

Artikel 2.2

[Wijzigt het Privacyreglement LBIO.]

Artikel 2.3

[Wijzigt de Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma.]

Artikel 2.4

[Wijzigt de Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden.]

Hoofdstuk 3. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 3.1

[Wijzigt de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Hoofdstuk 4. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 4.1

[Wijzigt de Regeling financiële ondersteuning Studentenkamer WHW.]

Hoofdstuk 5. Financiën

Artikel 5.1

[Wijzigt de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990.]

Artikel 5.2

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Hoofdstuk 6. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 6.1

[Wijzigt de Regeling inzake correctie van de belastingnorm voor huurwoningen voor de ontwikkeling van de kosten van milieumaatregelen.]

Hoofdstuk 7. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel 7.1

[Wijzigt de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart.]

Hoofdstuk 8. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 8.1

[Wijzigt het Inkomensbesluit AOW 1996.]

Artikel 8.2

[Wijzigt de Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005.]

Artikel 8.3

[Wijzigt het Reglement rechtstoestand tewerkgestelden.]

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1

Het bedrag, bedoeld in artikel 2.5.9, eerste lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet bedraagt € 2.800.000.000.

Artikel 9.2

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van artikel 1.1 en artikel 1.8, die in werking treden met ingang van 1 januari 2007.

  • 2. In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 1.2, 1.5, 2.1, 2.3 en 7.1 in werking op het tijdstip waarop de Wet toelating zorginstellingen in werking treedt.

Artikel 9.3

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst