Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
Type
AMvB
Wetsfamilie
Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen; Wetboek van Strafvordering; Wetboek van Strafrecht; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wegenverkeerswet 1994; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Wet politiegegevens
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 18 december 2019 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 16 oktober 2019, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2725942;
Gelet op de artikelen 36e, eerste lid, onder a, en vierde lid, 36g, vijfde lid, 36m, 257b, 257d, vierde lid, 410, eerste lid, 6:1:15, 6:3:6, 6:3:13 en 6:4:8 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 74, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 3, eerste en derde lid, 22, tweede lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de artikelen 9 en 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 18 van de Wet politiegegevens;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 december 2019, nr. W16.19.0328/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2019, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2770100;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit bewapening en uitrusting politie.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit Buitengewone Rechtspleging.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit Buitengewoon Strafrecht.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit geluid milieubeheer.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit geluidhinder.]

Artikel VI

Het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau wordt ingetrokken.

Artikel VII

[Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen.]

Artikel IX

[Wijzigt het Besluit OM-afdoening.]

Artikel X

[Wijzigt het Besluit patiëntendossier Bopz.]

Artikel XI

[Wijzigt het Besluit politiegegevens.]

Artikel XII

[Wijzigt het Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie.]

Artikel XIII

[Wijzigt de Penitentiaire maatregel.]

Artikel XIV

[Wijzigt het Reglement justitiële jeugdinrichtingen.]

Artikel XV

[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]

Artikel XVI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie.]

Artikel XVII

[Wijzigt het Besluit digitale stukken Strafvordering.]

Artikel XVIII

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XIX

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te
’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker