Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Type
AMvB
Wetsfamilie
Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Arbeidsomstandighedenwet; Huisvestingswet; Elektriciteitswet 1998; Gaswet; Kaderwet EZK- en LNV-subsidies; Kernenergiewet; Meststoffenwet; Mijnbouwwet; Natuurbeschermingswet 1998; Waterleidingwet; Waterwet; Wet belastingen op milieugrondslag; Wet bodembescherming; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wet geluidhinder; Wet inzake de luchtverontreiniging; Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken; Wet luchtvaart; Wet milieubeheer; Wet politieregisters; Wet ruimtelijke ordening; Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Wet voorkeursrecht gemeenten; Wet wapens en munitie; Woningwet
Geldend vanaf
1-10-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 25 maart 2010, houdende wijzigingen van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 december 2009, nr. BJZ2009065767, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Brandweerwet 1985, het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Kaderwet EZ-subsidies, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Mijnbouwwet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Waterleidingwet, de Waterwet, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Wet bodembescherming, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Wet politieregisters, de Wet rampen en zware ongevallen, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wet wapens en munitie en de Woningwet;
De Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2010, nr. W08.09.0538/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 maart 2010, nr. BJZ2010008971, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1.1

[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel 1.2

[Wijzigt het Asbestverwijderingsbesluit 2005.]

Artikel 1.3

[Wijzigt het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.]

Artikel 1.4

[Wijzigt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.]

Artikel 1.5

[Wijzigt het Besluit beheer autowrakken.]

Artikel 1.6

[Wijzigt het Besluit beheer winningsafvalstoffen.]

Artikel 1.7

[Wijzigt het Besluit bodemkwaliteit.]

Artikel 1.8

Het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken wordt ingetrokken.

Artikel 1.9

[Wijzigt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.]

Artikel 1.10

[Wijzigt het Besluit detectie radioactief besmet schroot.]

Artikel 1.10a

[Wijzigt het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer.]

Artikel 1.11

[Wijzigt het Besluit emissie-eisen NOx salpeterzuurfabrieken.]

Artikel 1.12

[Wijzigt het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A.]

Artikel 1.13

[Wijzigt het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B.]

Artikel 1.14

[Wijzigt het Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen.]

Artikel 1.15

[Wijzigt het Besluit externe veiligheid inrichtingen.]

Artikel 1.16

[Wijzigt het Besluit geluidhinder.]

Artikel 1.17

[Wijzigt het Besluit geluidproduktie sportmotoren.]

Artikel 1.18

[Wijzigt het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer.]

Artikel 1.19

[Wijzigt het Besluit glastuinbouw.]

Artikel 1.20

[Wijzigt het Besluit handel in emissierechten.]

Artikel 1.21

[Wijzigt het Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer.]

Artikel 1.22

[Wijzigt het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.]

Artikel 1.23

[Wijzigt het Besluit landbouw milieubeheer.]

Artikel 1.24

[Wijzigt het Besluit LPG-tankstations milieubeheer.]

Artikel 1.25

[Wijzigt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.]

Artikel 1.26

[Wijzigt het Besluit mestbassins milieubeheer.]

Artikel 1.27

[Wijzigt het Besluit milieueffectrapportage.]

Artikel 1.28

[Wijzigt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.]

Artikel 1.29

[Wijzigt het Besluit omgevingslawaai.]

Artikel 1.30

[Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.]

Artikel 1.31

[Wijzigt het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen.]

Artikel 1.32

[Wijzigt het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering.]

Artikel 1.33

[Wijzigt het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.]

Artikel 1.34

[Wijzigt het Besluit ruimtelijke ordening.]

Artikel 1.35

[Wijzigt het Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994.]

Artikel 1.36

[Wijzigt het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.]

Artikel 1.37

[Wijzigt het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening.]

Artikel 1.38

[Wijzigt het Besluit verbranden afvalstoffen.]

Artikel 1.39

[Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]

Artikel 1.40

[Wijzigt het Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg.]

Artikel 1.41

[Wijzigt het Besluit zwavelgehalte brandstoffen.]

Artikel 1.42

[Wijzigt het Bouwbesluit 2003.]

Artikel 1.43

Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt ingetrokken.

Artikel 1.44

[Wijzigt het Lozingenbesluit bodembescherming.]

Artikel 1.45

[Wijzigt het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer.]

Artikel 1.46

[Wijzigt het Registratiebesluit externe veiligheid.]

Artikel 1.47

[Wijzigt het Stortbesluit bodembescherming.]

Artikel 1.48

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol.]

Artikel 1.49

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel 1.50

[Wijzigt het Vuurwerkbesluit.]

Artikel 1.51

[Wijzigt het Waterleidingbesluit.]

Hoofdstuk 2. Wijzigingen regelgeving overige ministeries

§ 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2.1

[Wijzigt het Besluit bedrijfsbrandweren.]

Artikel 2.2

[Wijzigt het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen.]

Artikel 2.3

[Wijzigt het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen.]

§ 2. Ministerie van Defensie

Artikel 2.4

[Wijzigt het Besluit militaire luchthavens.]

§ 3. Ministerie van Economische Zaken

Artikel 2.5

[Wijzigt het Besluit algemene regels milieu mijnbouw.]

Artikel 2.6

[Wijzigt het Besluit stimulering duurzame energieproductie.]

Artikel 2.7

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten.]

§ 4. Ministerie van Financiën

Artikel 2.8

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.]

§ 5. Ministerie van Justitie

Artikel 2.9

[Wijzigt het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen.]

Artikel 2.10

[Wijzigt het Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken.]

§ 6. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2.11

[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]

§ 7. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel 2.12

[Wijzigt het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel 2.13

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.]

§ 8. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 2.14

[Wijzigt het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.]

Artikel 2.15

[Wijzigt het Waterbesluit.]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 3.2

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa