Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875; Spoorwegwet 1875; Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat); Wegenverkeerswet 1994; Ambtenarenwet; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Mijnwet 1903; Wetboek van Strafrecht; Mijnwet continentaal plat; Kadasterwet; Burgerlijk Wetboek Boek 8; Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal; Wet op de justitiƫle documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag; Wet vervoer binnenvaart; Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
9-7-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 13 , vierde lid, van de Spoorwegwet en artikel 1 van het besluit van 24 oktober 2001, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht als bedoeld in artikel 10 van de Spoorwegwet, alsmede overige aanpassingen van besluiten samenhangende met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 520);

Besluit:

Artikel 1

  • 1. De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht, bedoeld in artikel 10, van de Spoorwegwet 1875.

  • 2. De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt aangewezen als het hoofd van het toezicht als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Spoorwegwet 1875.

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 september 2002, nr. HDJZ/AWW/2002-1859, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht bedoeld in artikel 10 van de Spoorwegwet (Stcrt. 184) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

Roelf H. de Boer