Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Besluit aanwijzing Halt-feiten
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing Halt-feiten; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-10-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 25 januari 1995, houdende aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 23 september 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 453881/94/6;
Gelet op artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zoals vastgesteld bij de Wet van 7 juli 1994, Stb. 528;
De Raad van State gehoord (advies van 28 november 1994, no. W03.94.0600);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 19 januari 1995, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 473780/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als strafbare feiten waarvoor een voorstel tot deelneming aan een project als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangeboden, worden aangewezen zaken van eenvoudige aard, waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst, en die betreffen de ontdekking van het strafbare feit omschreven in:

 • a. artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover het betreft openlijk geweld tegen goederen waarbij per dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragen en de totale schade de € 4 500 niet te boven mag gaan;

 • b. artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • c. de artikelen 310, 311, eerste lid, onder 4°, en 321 van het Wetboek van Strafrecht en poging hiertoe, voor zover het betreft een ontvreemd bedrag of waarde van het goed van ten hoogste € 150, alsmede in aansluiting op deze feiten gepleegde daden van heling, omschreven in de artikelen 416 en 417bis van het Wetboek van Strafrecht;

 • d. artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover het betreft het door middel van listige kunstgrepen iemand bewegen tot afgifte van een goed tegen een lagere prijs dan de vastgestelde verkoopprijs en het betreft een vermogensnadeel van ten hoogste € 150;

 • e. artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht waarbij per dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragen en de totale schade de € 4 500 niet te boven mag gaan;

 • f. artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht waarbij per dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragen en de totale schade de € 4 500 niet te boven mag gaan;

 • g. artikel 453 van het Wetboek van Strafrecht;

 • h. artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht;

 • i. de artikelen 72 en 73 van de Wet personenvervoer 2000 waarbij per dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragen en de totale schade de € 4500 niet te boven mag gaan;

 • j. de artikelen 1.2.2, 1.2.4 en 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit;

 • k. gemeentelijke verordeningen, voor zover betrekking hebbend op het in de open lucht aanleggen of stoken van vuur, baldadig of overlastgevend gedrag, gebruik van alcohol of verdovende middelen en, waarbij indien als gevolg daarvan schade ontstaat, de schade per dader niet meer bedraagt dan € 900 en de totale schade de € 4 500 niet te boven gaat;

 • l. de artikelen 2, derde lid, en 4c van de Leerplichtwet 1969, indien er sprake is van meerdere dagdelen verzuim of meer dan negen keer te laat komen en voor zover er geen sprake is van meer dan een week onafgebroken verzuim of in totaal meer dan tien dagen verzuim per half schooljaar.

Artikel 2

Buiten de zaken genoemd in artikel 1, kan, na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de officier van justitie, een voorstel tot Halt-afdoening worden gedaan in vergelijkbare zaken van eenvoudige aard waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst, indien:

 • a. een strafbaar feit van geringe ernst is begaan,

 • b. het strafbare feit, de ernst daarvan en de schuld van de verdachte eenvoudig zijn vast te stellen,

 • c. de omvang van de door het strafbare feit toegebrachte schade zich niet onderscheidt van die van de strafbare feiten genoemd in artikel 1,

 • d. het strafbare feit zich leent voor een pedagogische benadering, en

 • e. het strafbare feit de kern van het strafbare gedrag van de verdachte uitmaakt.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing Halt-feiten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 januari 1995

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager