Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit memorandum 60
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Aanwijzingsbesluit memorandum 60; Vuurwerkbesluit; Wet milieugevaarlijke stoffen; Wet wapens en munitie; Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Arbeidsomstandighedenwet; Wetboek van Strafrecht; Wet politieregisters; Wet rampen en zware ongevallen; Wet milieubeheer; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
9-6-2004
Geselecteerde elementen
Volledig
Aanwijzingsbesluit memorandum 60

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op Bijlage 1, onderdeel A, zesde lid, van het Vuurwerkbesluit;

Besluit:

Artikel 1

De op 12 maart 2004 door de Raad van Advies Brandbeveiliging van de Stichting Nationaal Centrum voor Preventie te Houten vastgestelde versie van het memorandum 60 wordt toegepast ter voldoening aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onder BB, van het Besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten (Stb. 26) in werking treedt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 mei 2004
De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel