Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling; Wet langdurige zorg; Besluit langdurige zorg; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet marktordening gezondheidszorg; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet toelating zorginstellingen; Kwaliteitswet zorginstellingen; Zorgverzekeringswet; Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg; Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet sociale werkvoorziening; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wegenverkeerswet 1994; Mededingingswet; Kaderwet militaire pensioenen; Woningwet; Wet op de huurtoeslag; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-12-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 november 2020, kenmerk 1781977-214221-LZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling ADL-assistentie en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 11.1.5, eerste en tweede lid, van de Wet langdurige zorg en 7.1.1, vierde lid, van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling ADL-assistentie.]

Artikel II

[Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.]

Artikel III

Artikel 1.3, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling ADL-assistentie zoals dat luidde voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, blijft van toepassing op de aanvrager van de subsidie als bedoeld in artikel 1.3 derde en vierde lid van de Subsidieregeling ADL-assistentie.

Artikel IV

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn vastgesteld blijft het recht van toepassing zoals dat luidde onmiddellijk vóór dat tijdstip.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

T. van Ark