Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wetboek van Strafvordering; Transactiebesluit 1994; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-7-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de artikelen 257c, vierde lid, en 388, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 8, derde lid, van het Transactiebesluit 1994;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel II

Tot 31 december 2011 kunnen de vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling gebruikte modellen en formulieren nog worden gebruikt. Tijdens deze overgangsperiode kunnen uitsluitend de combibonnen die zijn vervaardigd conform het bij de laatste wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie (Stcrt. 2009, 10750) vastgestelde model worden gebruikt.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2011.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten