Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10); Wet langdurige zorg; Wet marktordening gezondheidszorg; Besluit langdurige zorg; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet toelating zorginstellingen; Kwaliteitswet zorginstellingen; Zorgverzekeringswet; Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet sociale werkvoorziening; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wegenverkeerswet 1994; Mededingingswet; Kaderwet militaire pensioenen; Woningwet; Wet op de huurtoeslag; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-4-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2017, kenmerk 170374-LZ, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met het afschaffen van het zorgprofiel VV10 en enige andere wijzigingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.8 van de Wet langdurige zorg, artikel 49e, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg en de artikelen 3.1.1, 3.3.2.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.6, 3.6.7 en 3.7.2 van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel II

[Wijzigt de Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018.]

Artikel III

Het zorgprofiel VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg in bijlage A bij de Regeling langdurige zorg zoals dat profiel luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, blijft van toepassing op de verzekerde die op die dag krachtens zijn indicatiebesluit was aangewezen op dat zorgprofiel gedurende de looptijd van dat indicatiebesluit.

Artikel IV

[Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel V

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, het in artikel I, onderdeel C, onder 2, toegevoegde artikel 5.3, achtste en negende lid, en artikel I, onderdelen M en N.

  • 4. Artikel I, onderdelen M en N, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge