Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief); Besluit langdurige zorg; Wet langdurige zorg; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet marktordening gezondheidszorg; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet toelating zorginstellingen; Kwaliteitswet zorginstellingen; Zorgverzekeringswet; Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet sociale werkvoorziening; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wegenverkeerswet 1994; Mededingingswet; Kaderwet militaire pensioenen; Woningwet; Wet op de huurtoeslag; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-7-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2017, kenmerk LZ-1140775-164265, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg vanwege het aanpassen van de mobiliteitshulpmiddelen en de toevoeging van de echtgenoot aan het informeel tarief

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.1.2, eerste lid, en 3.6.5, eerste lid, van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel II

Artikel 5.22, derde lid, van de Regeling langdurige zorg zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op een zorgovereenkomst als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling langdurige zorg die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is gesloten.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn