Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding); Wet milieubeheer; Vuurwerkbesluit; Wet milieugevaarlijke stoffen; Wet wapens en munitie; Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Arbeidsomstandighedenwet; Wetboek van Strafrecht; Wet politieregisters; Wet rampen en zware ongevallen; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
2-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 22 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/229494, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk in verband met het niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden van minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing van de categorieaanduiding

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 9.2.2.1, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk.]

Artikel II

  • 1. Tot 2 januari 2016 worden, voor zover het regels over tot ontbranding brengen betreft, Romeinse kaarsen die voldoen aan de eisen van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk, zoals deze luidde op 1 december 2015, beschouwd als consumentenvuurwerk.

  • 2. Tot 1 juni 2016 worden, voor zover het regels over voorhanden hebben betreft, Romeinse kaarsen die voldoen aan de eisen van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk, zoals deze luidde op 1 december 2015, beschouwd als consumentenvuurwerk.

  • 3. Tot 1 juni 2016 worden, voor zover het regels over het opslaan binnen een inrichting betreft, Romeinse kaarsen en minivuurpijlen, die voldoen aan de eisen van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk, zoals deze luidde op 1 december 2015, beschouwd als consumentenvuurwerk.

Artikel III

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van Artikel I, onderdeel A, onder 6.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma