Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (verhoging tarieven)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (verhoging tarieven); Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wetboek van Strafvordering; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-1-2012
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 15 december 2011 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 november 2011, nr. 5714095/11/6;
Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 257b van het Wetboek van Strafvordering en artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 december 2011, nr. W03.11.0482/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2011, nr. 57195561/11/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel II

[Wijzigt het Transactiebesluit 1994 en het Besluit OM-afdoening.]

Artikel III

Een wijziging in de hoogte van de sanctie heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus