Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven); Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wetboek van Strafvordering; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-1-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 23 november 2009 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met de tweejaarlijkse actualisering van de tarieven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 18 september 2009, nr. 5619653/09/6;
Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 257b van het Wetboek van Strafvordering en artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht;
De Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2009, nr. W03.09.0389/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 november 2009, nr. 5626629/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit OM-afdoening en het Transactiebesluit 1994.]

Artikel III

Artikel I heeft geen gevolgen voor gedragingen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings