Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. jaarlijkse indexering tarieven)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. jaarlijkse indexering tarieven); Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wetboek van Strafvordering; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-1-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, alsmede van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk de bijlage uit het Transactiebesluit 1994 en van enige andere besluiten in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 15 november 2012, nr. 316659;
Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 22, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de artikelen 257b, 257ba en 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2012, nr. W.03.12.0469/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2012, nr. 329570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit OM-afdoening en het Transactiebesluit 1994.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit OM-afdoening.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten.]

Artikel VI

Artikel I heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus