Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Reglement verpleging ter beschikking gestelden (technische aanvulling) en Penitentiaire maatregel (schrapping bepaling dat plaatsing van veroordeelde die tevens maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Reglement verpleging ter beschikking gestelden (technische aanvulling) en Penitentiaire maatregel (schrapping bepaling dat plaatsing van veroordeelde die tevens maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd); Wetboek van Strafrecht; Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Geldend vanaf
4-8-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 24 juli 2010 tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden wegens een technische aanvulling en tot wijziging van de Penitentiaire maatregel in verband met de schrapping van de bepaling dat de plaatsing van een veroordeelde die tevens de maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van de opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd en enige technische verbeteringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 31 maart 2010, nr. 5648097/10/6;
Gelet op artikel 13 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 51 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 2010, nr. W03.10.0109/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 19 juli 2010, nr. 5661531/10/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Reglement verpleging ter beschikking gestelden. ]

Artikel II

[Wijzigt de Penitentiaire maatregel. ]

Artikel III

Dit besluit heeft geen gevolgen voor veroordeelden die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, reeds zijn geplaatst nadat eenderde van de opgelegde vrijheidsstraf ten uitvoer is gelegd.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juli 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin