Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
Type
AMvB
Wetsfamilie
Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie; Ambtenarenwet; Wetboek van Strafrecht; Wet op de economische delicten; Wet op de rechterlijke organisatie; Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren; Pachtwet; Locaalspoor- en Tramwegwet; Landbouwkwaliteitswet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-7-2004
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 5 november 2003, houdende nadere aanpassing van besluiten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie (Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 maart 2003, nr. 5217867/03/6;
Gelet op de artikelen 125 van de Ambtenarenwet, 74c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, 37 van de Wet op de Economische Delicten, 11, 16, zesde lid, 25, derde lid, 41, 59, 73, derde lid, en 145 van de Wet op de rechterlijke organisatie, 1g, 12, 14 tot en met 16, 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, 87 van de Pachtwet, 5, derde lid van de Locaalspoor- en Tramwegwet, en 13, derde lid van de Landbouw-kwaliteitswet;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juli 2003, nr. W03.03.0116/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 29 oktober 2003, nr. 5247506/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit buitengewone rechtspleging.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit financiering rechtspraak.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen.]

Artikel VI

[Wijzigt het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren.]

Artikel VII

[Wijzigt het Besluit orde van dienst gerechten.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996.]

Artikel IX

[Wijzigt het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak.]

Artikel X

[Wijzigt het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel XI

[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (bovenwettelijke regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid sector rechterlijke macht).]

Artikel XII

[Wijzigt het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie.]

Artikel XIII

[Wijzigt het Reglement voor de grondkamers en de Centrale Grondkamer.]

Artikel XIV

[Wijzigt het Sociaal beleidskader reorganisaties zittende magistratuur.]

Artikel XV

[Wijzigt het Tramwegreglement.]

Artikel XVI

[Wijzigt het Transactiebesluit milieudelicten.]

Artikel XVII

[Wijzigt het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.]

Artikel XVIII

[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Artikel XIX

Indien een of meer besturen van gerechten met een of meer onderdelen van het openbaar ministerie vanaf 1 januari 2002 gezamenlijk een gemeenschappelijke facilitaire dienst in stand houden, treden de besturen van de betrokken gerechten en de hoofden van de betrokken onderdelen van het openbaar ministerie op als bevoegd gezag van het personeel werkzaam bij die dienst.

Artikel XX

  • 1. De artikelen I, onderdelen C en D, II tot en met IV, VI, onderdelen A, B en I, X, onderdelen A, C, E tot en met K, XI, XIII tot en met XV en XVII, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. De artikelen I, onderdelen A en B, V, VII, VIII, X, onderdelen B, D en L, XII, XVI en XVIII, treden in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 5 juni 2003 ingediende voorstel van wet tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie) Kamerstukken II 2002–2003, 28 958, nrs. 1–2) indien het tot wet is verheven, in werking treedt.

  • 3. De artikelen VI, onderdelen C tot en met H, IX en XIX treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel XXI

Dit besluit wordt aangehaald als: Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2003

Beatrix

De

Minister

van,Justitie

J. P. H. Donner