Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel; Wet op de Kamer van Koophandel; Algemeen douanebesluit; Algemene douanewet; Binnenvaartbesluit; Binnenvaartwet; Wet geluidhinder; Scheepvaartverkeerswet; Wet milieubeheer; Wetboek van Strafrecht; Arbeidstijdenwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet vergoedingen adviescolleges en commissies; Besluit identificatie en registratie van dieren; Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; Meststoffenwet; Besluit luchtvaartuigen 2008; Wet luchtvaart; Speelautomatenbesluit 2000; Wet op de kansspelen; Kaderwet EZK- en LNV-subsidies; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet overige BZK-subsidies; Invorderingswet 1990; Kadasterwet; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet; Destructiewet; Vreemdelingenwet 2000
Geldend vanaf
1-1-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2013, nr. WJZ / 13199207, houdende uitvoering van de Wet op de Kamer van Koophandel (Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: de Minister van Economische Zaken;

  • b. wet: de Wet op de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

Als centrale werkgevers- en werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:

  • a. de Vereniging VNO-NCW;

  • b. de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland;

  • c. de Federatie Nederlandse Vakbeweging;

  • d. het Christelijk Nationaal Vakverbond;

  • e. de Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel.

Artikel 3

  • 1. Het tijdstip, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op 15 oktober.

  • 2. Onze Minister beslist binnen 6 weken na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, of de goedkeuring wordt verleend.

Artikel 4

[Wijzigt de Aanwijzingsregeling vestiging in de EU 2007.]

Artikel 5

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel 6

[Wijzigt de Binnenvaartregeling.]

Artikel 7

[Wijzigt het Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.]

Artikel 8

[Wijzigt het Privacyreglement Recidiveregister WAM.]

Artikel 9

De Regeling aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel 11

De Regeling inrichting begroting en jaarrekening kamers van koophandel wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Wijzigt de Regeling controleapparaten 2005.]

Artikel 13

[Wijzigt de Regeling identificatie en registratie van dieren.]

Artikel 14

[Wijzigt de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen.]

Artikel 15

[Wijzigt de Speelautomatenregeling 2000.]

Artikel 16

[Wijzigt de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2012.]

Artikel 17

[Wijzigt de Subsidieregeling kinderopvang.]

Artikel 18

[Wijzigt de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk.]

Artikel 19

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.]

Artikel 20

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel 21

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994.]

Artikel 22

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.]

Artikel 23

[Wijzigt het Voorschrift Vreemdelingen 2000.]

Artikel 24

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 25

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 2013
De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp