Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit; Vuurwerkbesluit; Wet milieugevaarlijke stoffen; Wet wapens en munitie; Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Arbeidsomstandighedenwet; Wetboek van Strafrecht; Wet politieregisters; Wet rampen en zware ongevallen; Wet milieubeheer; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
30-10-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/232103, ter aanwijzing van professioneel vuurwerk op grond van artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit (Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 1.1.1, derde lid, van het Vuurwerkbesluit;

Besluit:

Artikel 1

Onder professioneel vuurwerk wordt mede verstaan vuurwerk dat niet behoort tot categorie 1, 2 of 3 en wel behoort tot:

  • a. professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit, zoals dat artikel luidde op 3 juli 2010,

  • b. vuurwerk bestemd voor particulier gebruik als bedoeld in artikel 1.2.2, zevende lid, van het Vuurwerkbesluit of

  • c. vuurwerk waarvan de bestemming niet kan worden vastgesteld.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister van Infrastructuur en Milieu te bepalen tijdstip.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld