Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-8-2022
Downloads
8078
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wetboek van Strafrecht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wetboek van Strafrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Beleidsregel Aanwijzing OM-strafbeschikking  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Beleidsregel Aanwijzing afpakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Beleidsregel Aanwijzing discriminatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Beleidsregel Aanwijzing hoge transacties  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2020
Beleidsregel Aanwijzing inbeslagneming (Artikel 94 Wvsv)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Beleidsregel Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Aanwijzing kader voor toepassing van voorwaarden, gedragsaanwijzingen en maatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing kinderpornografie  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2016
Beleidsregel Aanwijzing mensenhandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Beleidsregel Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2012
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Beleidsregel Aanwijzing tbs bij vreemdelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2020
Beleidsregel Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2017
Beleidsregel Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Beleidsregel Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Aanwijzing voorwaardelijke straffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing zeden  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit memorandum 60  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Beleidsregel uitbreiding voorschotregeling voor oude bij het CJIB nog openstaande schadevergoedingsmaatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2011
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
AMvB Besluit aanwijzing Halt-feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2006
AMvB Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2019
AMvB Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en Watermanagement 2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2014
AMvB Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, resp. gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2008
AMvB Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit videoconferentie  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit zak- en kleedgeld voor ter beschikking gestelden en anderszins verpleegden  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2000
AMvB Binnenvaartbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Binnenvaartregeling  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Erkenning Stichting reclassering Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
Ministeriele-regeling Erkenningsregeling penitentiair programma 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Beleidsregel Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2001
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2019
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Penitentiaire maatregel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Reclasseringsregeling 1995  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling betalingsbewijzen en directe betalingen geldelijke en administratieve sancties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2018
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling administratiekosten 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling invorderingskosten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling verlof en STP jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Reglement onderzoek schepen op de Rijn  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
AMvB Reglement verpleging ter beschikking gestelden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering art. 248b Sr.  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering bedreiging  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering belaging  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering belediging  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering brandstichting  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering cybercrime  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering diefstal voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering discriminatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering heling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering inbraken overig  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering meineed  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering mensenhandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering mensensmokkel  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2018
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering metaaldiefstal  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering mishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering mobiel banditisme  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2018
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering onwettig verblijf  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering oplichting  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering opruiing  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering overvallen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2016
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering poging doodslag  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering ram- en plofkraken  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering straatroof  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering uitgeven enz. van vals geld  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vals/vervalst reisdocument  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering valse aangifte  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering verduistering in dienstbetrekking  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vernieling  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering witwassen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering zakkenrollerij  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2013
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling reclassering 2005  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2005
AMvB Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
Ministeriele-regeling Verlofregeling TBS  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2022
AMvB Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement verpleging ter beschikking gestelden (technische aanvulling) en Penitentiaire maatregel (schrapping bepaling dat plaatsing van veroordeelde die tevens maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd)  
 
Versie geldend vanaf : 04-08-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (aanscherping registratieplicht )  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. jaarlijkse indexering tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. verhoging tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (verhoging tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Verlofregeling TBS (wijziging bijlage en tekstuele aanpassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?