Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet voorzieningen gehandicapten; Wet op de jeugdzorg; Kaderwet VWS-subsidies; Besluit zorgaanspraken AWBZ; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Wet ziekenhuisvoorzieningen; Politiewet 1993; Wet tarieven gezondheidszorg; Ziekenfondswet; Politiewet 2012; Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid; Welzijnswet 1994; Penitentiaire beginselenwet; Penitentiaire maatregel; Grondwet; Wetboek van Strafrecht; Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen; Reglement justitiƫle jeugdinrichtingen; Wet op de jeugdhulpverlening; Gratiewet; Ziektewet; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Werkloosheidswet; Algemene nabestaandenwet; Algemene bijstandswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening kunstenaars; Arbeidsomstandighedenwet; Wet werk en inkomen kunstenaars; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand; Wet op de rechtsbijstand; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet op de loonbelasting 1964; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Kaderwet LNV-subsidies; Algemene Ouderdomswet; Kaderwet SZW-subsidies; Besluit gewetensbezwaren militaire dienst; Wet gewetensbezwaren militaire dienst; Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet; Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand; Wet basisregistratie personen; Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
Geldend vanaf
16-2-2008
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling